Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 12-13.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2012-13


Προς τους Φοιτητές και όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος το Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπως και όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας, αντιμετώπισε σημαντικά οικονομικά προβλήματα λόγω των δραστικών περικοπών των προϋπολογισμών σε σχέση με παρελθόντα έτη. Με μεγάλη προσπάθεια και με την κατανόηση της πανεπιστημιακής μας κοινότητας πολλά από αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίστηκαν. Όμως κατά το νέο ακαδημαϊκό έτος το Πανεπιστήμιο Κρήτης αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες και λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας που οδήγησε στην απαγόρευση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους να χρησιμοποιήσει το Ίδρυμα τα διαθέσιμα ταμειακά υπόλοιπα του 2012 για να καλύψει τις πιο σημαντικές ανάγκες του.
Δυστυχώς οι μεγαλύτερες δυσκολίες, λόγω της επιβαλλόμενης επιλεξιμότητας των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού, εμφανίζονται στην κάλυψη των αναγκών δωρεάν σίτισης των φοιτητών. Συγκεκριμένα, οι συμβάσεις που έχει συνάψει το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το 2010 για το Ρέθυμνο και το 2011 για το Ηράκλειο, με τον Ανάδοχο της σίτισης προβλέπουν δωρεάν σίτιση μέχρι 3.500 φοιτητών (2.300 στο Ρέθυμνο και 1.200 στο Ηράκλειο). Η πρόβλεψη αυτή προϋπέθετε, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Παιδείας, τη δυνατότητα χρήσης των προαναφερόμενων ταμειακών υπολοίπων προηγουμένων οικονομικών ετών. Ωστόσο για το 2012 το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν επέτρεψε τη χρήση του υπολοίπου που το Πανεπιστήμιο Κρήτης διέθετε για τη σίτιση στις 31-XII-2011. Από τον περασμένο Αύγουστο ο Πρύτανης, με γραπτές παρεμβάσεις στον Υπουργό Παιδείας και συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, έχει ενημερώσει και υποβάλει τεκμηριωμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση του μείζονος αυτού προβλήματος. Δυστυχώς εκ μέρους του Υπουργείου, μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει θετική ανταπόκριση.
Η διαθέσιμη πίστωση για δαπάνες σίτισης των φοιτητών μας μέχρι 23-XII-2012 ανέρχεται στο ύψος των 261.437 €. Το ποσό αυτό μόλις επαρκεί για 1.025 κάρτες δωρεάν σίτισης (352 για την πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου και 673 για αυτήν του Ρεθύμνου), που αντιστοιχεί στο 7,5% του συνόλου των εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών. Για το λόγο αυτό η Πρυτανεία έθεσε το θέμα στην συνεδρίαση της Συγκλήτου της 30-VII-2012, η οποία με απόφαση της έδωσε σαφείς οδηγίες στις υπηρεσίες Φοιτητικής Μέριμνας Ρεθύμνου και Ηρακλείου για πιστή τήρηση των κριτηρίων επιλογής των δωρεάν σιτιζόμενων φοιτητών.
Η Διοίκηση του Ιδρύματος διαβεβαιώνει την Πανεπιστημιακή Κοινότητα ότι συνεχίζει αδιαλείπτως να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση πρόσθετης χρηματοδότησης προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το σημαντικό πρόβλημα που ανέκυψε.


10 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου