Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

Ανακοίνωση της Πρυτανείας για τα Οικονομικά του Πανεπιστημίου ΚρήτηςΚατάρτιση Προϋπολογισμού
            Μέχρι και το οικονομικό έτος 2011 ο Τακτικός Οικονομικός Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου καταρτίζονταν με απόφαση της Συγκλήτου τον Οκτώβριο του εκάστοτε προηγουμένου οικονομικού έτους και εγκρίνονταν από το Υπουργείο Παιδείας μετά την έναρξη του οικονομικού έτους. Για το 2012 με το Ν. 4009/2011 η κατάρτιση του τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού συνδέθηκε  με τη συγκρότηση του Συμβουλίου που δεν έχει γίνει. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης ενέκρινε στη συνεδρίαση 293/27-10-2011 τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2012 που όμως επεστράφη στις 7 Ιανουαρίου ανυπόγραφος από την Υπουργό Παιδείας.
            Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας (6-3-2012) το Πανεπιστήμιο Κρήτης επιχορηγείται για το 2012, χωρίς να είναι γνωστό το συνολικό ποσοστό διάθεσης, με
  • 7.050.000 € για λειτουργικές δαπάνες,
  • 1.400.000 € για σίτιση φοιτητών,
  • 1.285.000 € για μισθοδοσία διδασκόντων (ΠΔ 407).
         Στη συνέχεια με απόφαση της Υπουργού Παιδείας (7-3-2012) ανακοινώθηκε ότι το ποσοστό διάθεσης για τους τρεις πρώτους μήνες του 2012 θα είναι 24%, δηλαδή 1.692.000 €, 336.000 €, 308.400 € αντίστοιχα. Μέχρι σήμερα, 2 Απριλίου 2012, η πραγματική διάθεση είναι μηδενική, ενώ οι πραγματικές ανάγκες ήσαν ανελαστικές.
         Σημειώνεται επίσης ότι, από φέτος, για πρώτη φορά το ταμειακό υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2011 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τις ανεξόφλητες πληρωμές του 2011 και όχι για δαπάνες του τρέχοντος έτους, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε όλα τα προηγούμενα χρόνια.
         Μετά την ανακοίνωση των επιχορηγήσεων του 2012, η Σύγκλητος (συν. 299/22-3-2012) προχώρησε σε κατανομή στα Τμήματα και τις Υπηρεσίες, τα οποία καλούνται να καταρτίσουν τον προϋπολογισμό τους, ώστε στην επόμενη συνεδρίαση (26-4-12) να καταρτισθεί ο τακτικός προϋπολογισμός του Ιδρύματος και να αποσταλεί στο Υπουργείο για έγκριση με άγνωστη βέβαια προοπτική. Σε κάθε περίπτωση ισχύει ότι, μέχρι την έγκριση του τακτικού προϋπολογισμού, η εκτέλεση ενεργείται μέχρι ποσοστού 50% επί του συνόλου των διαμορφωμένων αντίστοιχων πιστώσεων του προηγουμένου οικονομικού έτους.
         Οφείλουμε να ενημερώσουμε συμπληρωματικά ότι, σύμφωνα με το ΠΔ 113/2010, ανάληψη δαπάνης μπορεί να γίνει μόνο εφόσον “υπάρχει ανάλογη πίστωση και δεν γίνεται υπέρβαση του ποσοστού διάθεσης”. Η ανάληψη υποχρεώσεων καθ’ υπέρβαση των εγκεκριμένων πιστώσεων ή ποσοστών διάθεσης συνεπάγεται εκτός της αυτοδίκαιης ακυρότητάς της και ατομική ευθύνη για το διατάκτη.

Συμμετοχή του Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ στην αναδιάρθρωση του χρέους
            Στις 23 Μαρτίου 2012 το Πανεπιστήμιο Κρήτης έλαβε έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος που ενημέρωνε ότι το αποθεματικό που είχε ενταχθεί μέχρι και 9 Μαρτίου 2012 στο Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικών Φορέων (ΑΦ) ανερχόταν σε 1.199.266,44 € και είχε επενδυθεί σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου. Σύμφωνα με το Ν. 2469/1997, “τα κεφάλαια που κατατίθενται ... σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης μπορούν να επενδύονται σε τίτλους του Δημοσίου ... με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται εκάστοτε επάρκεια ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη των τακτικών δαπανών των ΝΠΔΔ και ΑΦ”. Η επένδυση από την Τράπεζα της Ελλαδος έγινε εν αγνοία του Ιδρύματος και έχει ως συνέπεια, μετά την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, η τρέχουσα αξία του ενεργητικού του Κοινού Κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη μερίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης να ανέρχεται στις 12 Μαρτίου 2012 σε 366.743,41 €. Η απώλεια διαθεσίμων ανέρχεται σε 832.523,03 €.

Μέτρα για την εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού 2012
            Σε αυτό το πλαίσιο ανασφάλειας και δεινής οικονομικής κατάστασης, για να μπορέσει το Πανεπιστήμιο να ανταποκριθεί στην αποστολή του χωρίς να διακόψει τη λειτουργία του, επιβάλλεται να τηρηθούν αυστηρά ορισμένοι κανόνες οικονομικής διαχείρισης. Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου όλα τα αιτήματα έγκρισης δαπανών, πλην αυτών που είναι εμφανώς ανελαστικές, θα διαβιβάζονται σε αυτό και όλες οι αποφάσεις ανάληψης δαπανών θα λαμβάνονται από αυτό. Προκειμένου να μην υπάρξει υπερφόρτωση των λειτουργιών των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης, καλούνται τα Τμήματα και οι Υπηρεσίες, να αποστέλλουν προς έγκριση μόνο απολύτως επείγοντα αιτήματα μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνεται υπόψη ότι, μέχρι την έγκριση του τακτικού προϋπολογισμού, η εκτέλεση ενεργείται μέχρι ποσοστού 50% επί του συνόλου των διαμορφωμένων αντίστοιχων πιστώσεων του 2011. Ο περιορισμός ανάληψης υποχρεώσεων μέχρι 50% θα ισχύει, όχι μόνο για τις κατηγορίες εξόδων, αλλά και επί της κατανομής ανά Τμήμα και Υπηρεσία, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου.

            Με αίσθημα ευθύνης η Πρυτανεία θα ανταποκριθεί στο ρόλο που της έχει αναθέσει το Πανεπιστήμιο και θα το κρατήσει όρθιο και σε λειτουργία.


Ηράκλειο-Ρέθυμνο, 2 Απριλίου 2012

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου