Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

Άκυρες οι εκλογές στα Πανεπιστήμια μετά τις 16 Ιανουαρίου


 πηγή esos

Σε μεγάλο πονοκέφαλο εξελίσσεται για το υπουργό Παιδείας, οι τρέχουσες εξελίξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς  η προθεσμία που ορίζει ο νόμος για την ανάδειξη των εσωτερικών Συμβουλίων για τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ λήγει  στις 16 Ιανουαρίου.

Όποιες εκλογές διεξαχθούν μετά από αυτή την  ημερομηνία θεωρούνται άκυρες , εκτός και εάν το υπουργείο Παιδείας καταθέσει στη Βουλή, προς ψήφιση, τροπολογία που θα παρατείνει την προθεσμία των εκλογών.
Όπως και να χει  ο χρόνος  που απομένει δεν επιτρέπει να διεξαχθούν εκλογές μέχρι  16 Ιανουαρίου, δεδομένου ότι μεσολαβούν και οι διακοπές των Χριστουγέννων.

 Παρότι οι Οργανωτικές (Εφορευτικές)  Επιτροπές που διορίστηκαν είτε με αποφάσεις της υπουργού Παιδείας είτε με αποφάσεις των διοικήσεων έχουν ευθύνη για την μη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων για την προκήρυξη εκλογών  , το υπουργείο Παιδείας δεν φαίνεται να βάζει σε εφαρμογή πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον τους, διότι:

1.  Φοβάται ότι θα πυροδοτήσει το ήδη τεταμένο κλίμα, και
2.  Πολλά μέλη των Επιτροπών είναι ήδη συνταξιούχοι.

 Έτσι από τα μέχρι τώρα δεδομένα φαίνεται ότι οι Πρυτάνεις και οι πρόεδροι των ΤΕΙ που δεν υιοθετούν τη νέα διαδικασία εκλογής των νέων διοικήσεων έχουν κερδίσει σε πρώτη φάση στην κόντρα με το υπ. Παιδείας.

ΤΙ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1. Η όλη διαδικασία συγκρότησης του Συμβουλίου ολοκληρώνεται έως και τις 16.1.2012 και στη συνέχεια εκδίδεται η διαπιστωτική πράξη που    προβλέπεται στην παράγραφο 14 του άρθρου 8.

2. Ο προϋπολογισμός του ιδρύματος του έτους 2012 εγκρίνεται από το Συμβούλιο που συγκροτείται σύμφωνα
με το παρόν άρθρο.

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του  Συμβουλίου κάθε Α.Ε.Ι., η οποία διατυπώνεται μετά από εισήγηση του πρύτανη και γνώμη της Συγκλήτου, καθώς και ύστερα από γνώμη της ΑΔΙΠ, συνιστώνται οι σχολές του ιδρύματος κατά την έννοια του παρόντος νόμου. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καταργούνται οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σχολές, προβλέπεται η ταυτόχρονη μετατροπή των υφιστάμενων τμημάτων σε προγράμματα σπουδών των νέων σχολών, καταργούνται οι τομείς των τμημάτων που μετατρέπονται με εξαίρεση τα Γενικά Τμήματα, όπου υπάρχουν, τα οποία καταργούνται, και ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την ανάθεση της υλοποίησής των προγραμμάτων σπουδών σε τμήματα κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού, την κατανομή του πάσης φύσεως προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού των Γενικών Τμημάτων, των διοικητικών υπηρεσιών, των εργαστηρίων, κλινικών και μουσείων και των φοιτητών στις σχολές, ο τρόπος συγκρότησης των πρώτων γενικών συνελεύσεων των σχολών και των συνελεύσεων των τμημάτων, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με τη μετάβαση στο νέο καθεστώς και την ομαλή συνέχιση του εκπαιδευτικού έργου και της φοίτησης των φοιτητών. Από τη συγκρότηση των σχολών και των τμημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, οι πρόεδροι των τμημάτων που έχουν εκλεγεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατάξεις ασκούν τα καθήκοντα των διευθυντών τμημάτων έως τη λήξη της θητείας τους. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, οι γνώμες των Συμβουλίων των ιδρυμάτων και της ΑΔΙΠ υποβάλλονται έως τις 30.4.2012. Αν οι γνώμες των Συμβουλίων και της ΑΔΙΠ δεν υποβληθούν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, εφαρμόζεται η παράγραφος 4 του άρθρου 20 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.
2690/1999, Α΄ 45).


4. Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες εκλογής των νέων κοσμητόρων    ή διευθυντών σχολών Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 9. Για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 9, η γενική συνέλευση της σχολής απαρτίζεται από τους διευθυντές των τμημάτων. Από την εκλογή των νέων κοσμητόρων ή διευθυντών σχολών Τ.Ε.Ι. και έως την έκδοση του Οργανισμού του ιδρύματος και τη συγκρότηση της Συγκλήτου ή της Συνέλευσης Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 και του Οργανισμού, η Σύγκλητος ή η Συνέλευση Τ.Ε.Ι. συγκροτείται από τον πρύτανη ή τον πρόεδρο Τ.Ε.Ι., τους κοσμήτορες ή διευθυντές των σχολών Τ.Ε.Ι., τον αρχαιότερο καθηγητή πρώτης βαθμίδας κάθε σχολής, έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών ή σπουδαστών, έναν των μεταπτυχιακών φοιτητών ή σπουδαστών και έναν των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, καθώς και έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας  προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29. Έως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 29, οι εκπρόσωποι των κατηγοριών προσωπικού που προβλέπονται στο άρθρο αυτό εκλέγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Οι εκπρόσωποι των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών ή σπουδαστών και των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, εκλέγονται ταυτόχρονα με τον εκπρόσωπό τους στο Συμβούλιο, σύμφωνα με την παράγραφο 3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8. Η Σύγκλητος που συγκροτείται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο αναλαμβάνει καθήκοντα το αργότερο έως την 1.9.2012.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου